വീശുക നീളെ

വീശുക നീളെ വീശുക നീളെ
പ്രേമസംഗീതം പാടും തെന്നലേ

മൊഹമെൻ മാനസമുരളിയിൽ
പകരുകയാണതു ഞാൻ ഓമലേ

ആത്മാവിൻ പാതയിലൂടെ അഴകിന്റെ അഴകേ
അണയൂ നീ ചാലേ ആനന്ദം വഴിയേ
തേന്മൊഴിയേ വരൂനീളേ

ജീവിതമധുമാസരാത്രികളെ തഴുകി
അമ്പിളിച്ചാറീൽ ആറാടി ആറാടി
ആശകൾ വിരിയുന്ന മധുരവനിയില്
വീശുക നീളേ വീശുക നീളേ
പ്രേമസംഗീതം പാടും തെന്നലേ‍

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Veeshuka Neele

Additional Info