വൈക്കം രാജൻ

Vaikom Rajan
വി എൻ രാജൻ
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 2

വൈക്കം സരസ്വതി എന്ന കർണാടക സംഗീതജ്ഞയുടെ സഹോദരൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കന്നി ചിത്രമായിരുന്നു യാചകൻ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ റെകൊർഡിങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് അസുഖബാധിതനായി, പിന്നീട് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു.