സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ

സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ തൂമുത്തുകൾ ചിന്തും സഹോദരാ‍
പാവമല്ല നീ തോഴാ പാവമല്ല നീ

കായബലമാർന്നിടും മുതലാളിയാണു നീ
ധീരനാം തൊഴിലാളിയാണു നീ സഹജാ

ഐക്യധനമേ വേണ്ടൂ ജയമാല ചൂടുവാൻ
ചെങ്കതിർ പുലർകാലം നേടുവാൻ സഹജാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Swantham viyarppinaal

Additional Info