കോമളകേരളമേ

കോമളകേരളമേ സസ്യശ്യാമളപൂവനമേ
സുന്ദരചന്ദനശീതള---

മാമലനിരചൂടീ വാരിധിയെത്തലോടീ
ചോലകളാൽ മധുരഗീതികകൾ പാടും

പൊന്മയമധുകാലമോഹനതനുവാർന്നെൻ
ജന്മദവസുധേ നീ ജയ ജനനീ
ജീവിതമലരാലേ ചേവടി വഴിപോലെ
പൂജചെയ്‌വൂ സകല ചാരുകലാനിലയേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Komala keralame

Additional Info