പോകാതെ സോദരാ

പോകാതെ സോദരാ ഭീരുവാകാതെ സോദരാ
ശോകങ്ങളെ ഭയന്നു നീ --പോകാതെ സോദരാ
ജീവിതം സഹോദരർക്കായ് നൽകിയതാണു നീ

പടപൊരുതിടാതെ കാമുകനായ്
വഴിമാറുകയോ നീ വഴിമാറുകയോ
സംഗ്രാമഭൂവിലേക്കു നീ വരൂ വരൂ വരൂ
കടമകളെ കൈവെടിഞ്ഞു പോകാതെ സോദരാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pokaathe sodaraa

Additional Info