പൂങ്കുയിലേ നീ പാടുക

പൂങ്കുയിലേ നീ പാടുക മോഹനമായി നീ
പാടുക മോഹനമായ്

പൂമനമേ നീ വീശുക പ്രേമദയായെൻ തോഴീ
ഹൃദയം കുളിരെ നീ പാടുക മോഹനമായ്

പൊങ്കതിർവീശിയാശകൾ വിടരുകയായീ മാനസേ
ജീവിതമാകും വാടീ വിരിയെ വിരിയെ നീ പാടുക

പാലൊളി തൂകും ചന്ദ്രിക പ്ര്രെമസുധാസംഗീതം
രാഗവിലോലയായ് ചൊരിയെ ചൊരിയെ നീ പാടുക

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Poonkuyile nee paaduka

Additional Info