ജീവിതമേ നീ

ജീവിതമേ നീ പാഴിലായ് നിൻ
ആശകൾ കണ്ണീരിലായ്

കേഴുക മാനാസമേ ചുടുനീർ ചൊരിയൂ
ജീവിതം വെന്ത ചിതയിൽ നീളേ നീളേ കണ്ണീരിലായ്

അനുരാഗം പാടിയൊരെൻ മുരളി
മരണഭയങ്കരകാഹളമായ്
അപമാനിതമനമേ തകരുക നീ കണ്ണീരിലായ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Jeevithame nee

Additional Info