ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

G Sankarakkurupp
G Sankara Kurup
Date of Birth: 
തിങ്കൾ, 3 June, 1901
Date of Death: 
Thursday, 2 February, 1978
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 20