സാഗരം ശാന്തം

Sagaram Santham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 October, 1983

sagaram shantham poster