പഞ്ചാര പ്രൊഫസ്സർ

Panjara Professor

പഞ്ചാര പ്രൊഫസറുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഉദയനൻ എന്നാണ്