ശ്രീ അയ്യപ്പനും വാവരും

Released
Sree Ayyappanum Vavarum
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 October, 1982