പ്രസാദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Prasad Productions

VFX Team

VFX Team

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സമൂഹം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1993

Animation

Animation VFX

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
സ്നേഹസാഗരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1992