സമൂഹം

Released
Samooham
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു സാധാരണ കുടുംബ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജലക്ഷ്‌മി എന്ന മധ്യവർഗ്ഗ സ്ത്രീ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരികയും എം എൽ എ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതോടു അവൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, പോരാടുന്നു എന്നതാണ് 'സമൂഹം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 June, 1993