വക്കാലത്തു നാരായണൻ കുട്ടി

Vakkalath Narayanankutty