എസ് രവി വർമ്മൻ

Primary tabs

Ravi Varma

രവിവർമ്മൻ ആദ്യമായി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് 2000-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്.