ജലമർമ്മരം

Released
Jala Marmmaram
കഥാസന്ദർഭം: 

ഉസ്മാൻ എന്ന വൃദ്ധൻ, ഗ്രാമത്തിലെ ജലവിതരണത്തിലെ വിഷ മാലിന്യങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാൻസർ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നു. ഉസ്മാന്റെ മകൻ നിർമ്മൽ, മലിനീകരണത്തിന് കാരണം കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. പിതാവിന്റെ മരണത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായ നിർമ്മൽ, ഗ്രാമത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിനിടയിൽ പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ച കെട്ടുകഥകളിലും ചിത്രങ്ങളിലും അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കുന്ന കാർണിവലിൽ ഒരു മത്സ്യകന്യകയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവന്റെ ഫാന്റസി ലോകം യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ലയിക്കുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: