ശാന്തം

Shantham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ബ്രഹ്മസ്വം മഠം, തവന്നൂർ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം, തിരുനാവായ കൈപ്പള്ളി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, കുറ്റിപ്പുറം റിവർസൈഡ് റിസോർട്ട്, കുറ്റിപ്പുറം