സായ് ബാബു

Sai Babu
സായി
വി സായി ബാബു
സായികുമാർ

വസ്ത്രാലങ്കാരം. സീൻ 1 നമ്മുടെ വീട് എന്ന സിനിമയുടേ വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചു