മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം

Marakkar arabikkadalinte simham