ഹരീഷ് പേരഡി

Hareesh Peradi
കഥ: 0
സംഭാഷണം: 0

അഭിനേതാവ്. അരുൺ കുമാർ അരവിന്ദിന്റെ “ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്” എന്ന സിനിമയിലെ കൈതേരി സഹദേവൻ എന്ന പ്രധാന വേഷം ചെയ്തു.