വിഷ്ണുലോകം

Released
Vishnulokam
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രതാപവർമ്മത്തമ്പുരാന്റെ തടവിലായ സാവിത്രിക്കുട്ടിയും സർക്കസുകാരനായ ശങ്കുണ്ണിയും പ്രണയവും അത് സഫലീകരിക്കാൻ ശങ്കുണ്ണി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 11 April, 1991