മീഡിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെന്നൈ

Media Artist Chennai

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

Sound Effects

സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സാമ്രാജ്യം ജോമോൻ 1990