നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു

Nayam Vyakthamaakkunnu (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 28 March, 1991