ശങ്കർജിത്

Sankarjith

അഴകിയ രാവണൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു.