പൊന്നുച്ചാമി

Ponnu Chami
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 11 February, 1993
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
വൈത്തിരി,വയനാട് ജില്ല