അലി അക്ബർ

Ali Akbar
Ali Akbar-Director
രാമസിംഹന്‍
Ramasimhan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 10
സംവിധാനം: 13
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 2