അലി അക്ബർ

Ali Akbar
Ali Akbar-Director
രാമസിംഹന്‍
Ramasimhan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 10
സംവിധാനം: 13
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 3