ബാംബൂ ബോയ്‌സ്

Released
Bamboo Boys
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പെരുമ്പാവൂർ, കോടനാട്

bamboo boys poster