റിയൽ ഇമേജസ്

Real Images Studio

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ബാംബൂ ബോയ്‌സ് അലി അക്ബർ 2002

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ബാംബൂ ബോയ്‌സ് അലി അക്ബർ 2002

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഫിംഗർപ്രിന്റ് സതീഷ് പോൾ 2005