നാദിർഷാ

Nadirsha
Nadirsha-Actor
കലാഭവൻ നാദിർഷ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 15
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 47
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 12
സംവിധാനം: 5