നാദിർഷാ

Nadirsha
Nadirsha
കലാഭവൻ നാദിർഷ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 16
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 51
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 13
സംവിധാനം: 6