അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട്

Atukkala rahasyam angadippattu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 15 October, 1997