വാഴൂർ ജോസ്

Vazhoor Jose

മലയാള സിനിമയുടെ പി ആർ ഒ.

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് : ഗാർലിൻ വിൻസന്റ്