റഷീദ് പാറക്കൽ

Rasheed Parakkal
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 5
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 5
തിരക്കഥ: 5