സൂഫിയും സുജാതയും

Released
Sufiyum Sujathayum
കഥാസന്ദർഭം: 

 സൂഫിയുടെ പ്രാണന്റെ പകുതിയായവൾ സുജാത. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സൂഫിയും സുജാതയും പറയുന്നത് ഒരു കാവ്യം പോലെ മനോഹരമായ ഇവരുടെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ്.

നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 July, 2020

Sufiyum Sujatayum - Official Trailer | Jayasurya & Aditi Rao Hydari | Amazon Prime Video | July 3