അസാൻ ദി ലൈറ്റ്

അള്ളാഹു അക്ബർ
അള്ളാഹു അക്ബർ
അള്ളാഹു അക്ബർ
അള്ളാഹു അക്ബർ
അശ്ഹദു അൻലാ ഇലാഹ
ഇല്ലല്ലാഹ്
അശ്ഹദു അൻലാ ഇലാഹ
ഇല്ലല്ലാഹ്
അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുല്ലാഹ്
അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുല്ലാഹ്
ഹയ്യ അലസ്സ്വലാഹ് 
ഹയ്യ അലസ്സ്വലാഹ് 
ഹയ്യ അലൽ ഫാലഹ്
ഹയ്യ അലൽ ഫാലഹ്
അസ്വലാത്തു ഖൈറും മിന നൗം
അസ്വലാത്തു ഖൈറും മിന നൗം
അള്ളാഹു അക്ബർ
അള്ളാഹു അക്ബർ
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്

മൗലാ മൗലാ ഇർഹം ലനാ
യാ ഹാദിനാ ഹുബ്ബൻ ലനാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Azan The Light

Additional Info

Year: 
2020