ഐവ സിമ്രിൻ

Aewa Simrin

സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന സിനിമയിൽ സുജാതയുടെ മകളായി അഭിനയിച്ചു.