ഡി എൻ എസ് സൗണ്ട് എഫ് എക്സ് ചെന്നൈ

DNS Sound FX Chennai

Sound Design

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സൂഫിയും സുജാതയും നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസ് 2020

Sound Editing

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ജൂൺ അഹമ്മദ് കബീർ 2019