ഷൈനി സാറ

Shiny Sarah

ജയരാജിന്റെ കളിയാട്ടം എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ ചെയ്തു അരങ്ങേറ്റം. അതിനു ശേഷം "സ്നേഹം" എന്ന സിനിമയുടെയും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ ചെയ്തത് ഷൈനി ആയിരുന്നു. പത്ത് വര്ഷങ്ങളുടെ ഇടവേളക്കു ശേഷം "മഹേഷിന്റെ പ്രതികാര"ത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത് അഭിനയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് "ജൂൺ" പോലെ ഒരു പിടി നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവാൻ ഷൈനിക്ക് സാധിച്ചു.