ജിജു അശോകൻ

Jijo Asokan
Jiju Asokan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2
സംവിധാനം: 4
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 5
തിരക്കഥ: 5

“ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച്” എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ. ജിജു അശോകന്റെ ആദ്യ സിനിമയാണ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച്.