ഷേക്സ്പിയർ എം എ മലയാളം

Released
Shakespere MA Malayalam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നാടകമെഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരന് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മല്ലി എന്ന തന്റെ കഥാനായികയോട് പ്രണയം തോന്നുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 19 May, 2008