കോഴിക്കോട് വിക്രമൻ

Kozhikode Vikraman

നാടക നടൻ. നിരവധി സീരിയലുകളിലും സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു.