കോഴിക്കോട് വിക്രമൻ

Kozhikode Vikraman
Kozhikode Vikraman
വിക്രമൻ നായർ

നാടക നടൻ. നിരവധി സീരിയലുകളിലും സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു.