ഉറുമി

Released
Urumi
കഥാസന്ദർഭം: 

1498 ൽ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയ വാസ്കോഡ ഗാമയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തക്കം പാർത്തു നടന്ന ചിലരുടെ കഥയാണ് ഉറുമി.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 March, 2011
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കുന്ദാപുർ, മൽഷേജ് ഖട്ട്, കോഴിക്കോട്

vTegYTfNZak