ലൈറ്റ് എൻ ഗ്രിപ്

Title in English: 
Light N Grip

വാതിൽപ്പുറ ചിത്രീകരണം -  കൊച്ചി രാജാവ്