കുരുതി

Released
Kuruthi
Tagline: 
കൊല്ലും എന്ന വാക്ക്... കാക്കും എന്ന പ്രതിഞ്ജ!
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

KURUTHI Official Teaser | Prithviraj | Manu Warrier | Jakes Bejoy | Roshan Mathew | Anish Pallyal