ഇർഷാദ് ചെറുകുന്ന്

Irshad Cherukunnu

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം