ഡേവിഡ് & ഗോലിയാത്ത്

David & Goliyath
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരൊ വ്യക്തികളിലും ദാവീദിനേയും ഗോലിയാത്തിനെയും പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ഥ മുഖങ്ങളുണ്ടെന്നും ജീവിതം വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും മാത്രമല്ലാതെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണ്ട കാര്യം കൂടിയാണെന്ന് സിനിമ പറയുന്നു. സുഖമായി ജീവിക്കാൻ അധിക സമ്പത്തോ വിജയമോ പരാജയമോ വേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
113മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 February, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
വാഗമണ്ണും കൊച്ചിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണ ഇടങ്ങൾ

UqVvbd3QN6Q