വിസ്മയ മാക്സ് കൊച്ചി

Viosmaya Max Kochi

Studio

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കഥയിലെ നായിക ദിലീപ് 2011

Pre-mixing Engineer

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സ് ജോഷി 2011