രാജേഷ് നായർ

Rajesh Nair
Rajesh Nair
സംവിധാനം: 6
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2

സംവിധായകൻ. “അന്നും ഇന്നും എന്നും “ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചു