സംസാരം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം

Released
Samsaaram Aarogyathinu Haanikaram
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 April, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മൂന്നാർ

qLw7EZWjOAw