തമ്മിലൊരു വാക്കു മിണ്ടാതെ

തമ്മിലൊരു വാക്കു മിണ്ടാതെ മലരിൻ
നെഞ്ചിലുള്ള സ്നേഹം അറിയുന്നു ശലഭം
എന്തിനിനി വാക്കു തേടുന്നു ചൊടികൾ
ഇഷ്ടമെന്നു പറയാൻ തുടിക്കുന്നു മിഴികൾ
ആരുമിനിയാരും അറിയാതെ ഹൃദയം
കണ്ണുംകണ്ണും കൊണ്ടു് പറയുന്നു കഥകൾ
പുഞ്ചിരിക്കു പിന്നിൽ മിന്നുന്ന പ്രണയം
തമ്മിൽ തമ്മിലറിയാൻ എന്തിനേറെ നിമിഷം
ഒന്നിച്ചുള്ളം തുടിച്ചാൽ പിന്നെയില്ല അകലം
ഒന്നിച്ചുള്ളം തുടിച്ചാൽ പിന്നെയില്ല അകലം
ഓരോ നിമിഷവും ഉയിരിലേ കാറ്റിൽ മുഴുവനും നറുമണം
ഓരോ നിമിഷവും ഉയിരിലേ കാറ്റിൽ മുഴുവനും നറുമണം
(തമ്മിലൊരു വാക്കു മിണ്ടാതെ  )
ഉഹും ..ഉഹും ..ആഹാ

ചുണ്ടിലെ വാക്കുകൾ പാറുവാൻ
താരിളം ചിറകുകൾ നീർത്തവേ
ജാലമായി വീണുവോ മൗനം
മൗനമീ നമ്മളേ മഞ്ഞുപോൽ മൂടിയിന്നെങ്കിലും
നിനവിലെ ജ്വാലയായാളിയോ മോഹം
കാറ്റിനെ കരളിലേറ്റിടും മുരളിപോലെ
പാടുവാൻ വെമ്പി നിന്നുമിന്നെന്റെയുള്ളം
ഒന്നിച്ചുള്ളം തുടിച്ചാൽ പിന്നെയില്ലയകലം
ഒന്നിച്ചുള്ളം തുടിച്ചാൽ പിന്നെയില്ലയകലം
ഓരോ നിമിഷവും ഉയിരിലേ കാറ്റിൽ മുഴുവനും നറുമണം
ഓരോ നിമിഷവും ഉയിരിലേ കാറ്റിൽ മുഴുവനും നറുമണം

തമ്മിലൊരു വാക്കു മിണ്ടാതെ മലരിൻ
നെഞ്ചിലുള്ള സ്നേഹം അറിയുന്നു ശലഭം
എന്തിനിനി വാക്കു തേടുന്നു ചൊടികൾ
ഇഷ്ടമെന്നു പറയാൻ തുടിക്കുന്നു മിഴികൾ
ആരുമിനിയാരും അറിയാതെ ഹൃദയം
കണ്ണുംകണ്ണും കൊണ്ടു് പറയുന്നു കഥകൾ
പുഞ്ചിരിക്കു പിന്നിൽ മിന്നുന്ന പ്രണയം
തമ്മിൽ തമ്മിലറിയാൻ എന്തിനേറെ നിമിഷം
ഓരോ നിമിഷവും ഉയിരിലേ കാറ്റിൽ മുഴുവനും നറുമണം
ഓരോ നിമിഷവും ഉയിരിലേ കാറ്റിൽ മുഴുവനും നറുമണം

MVQtuVocOnI