വിജയൻ കാരന്തൂർ

Vijayan Karanthoor

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി. നടൻ, സംവിധായകൻ, പരിശീലകൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഏകദേശം 20 വർഷക്കാലത്തിനു പുറമേ തിയറ്റർ-നാടകം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുണ്ട്.  സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം.

വിജയൻ കാരന്തൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക്